Inleiding

De Wolven neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@dewolven.com.

Wie is De Wolven?

De Wolven is de besloten vennootschap De Wolven, kantoorhoudende te (1016 RR) Amsterdam aan Lauriergracht 116L, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34270279.

De Wolven is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Wolven de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Wolven jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Wolven persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Wolven voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Wolven worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Sollicitatie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

MARKETING

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

WEBSITE

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verzoeken afhandelen via contactformulier
Gegevens:Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:Toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

De Wolven heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat De Wolven gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn o.a.: Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, De Perslijst/PR-Dashboard, Retriever, Sortlist.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGE

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Wolven over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Wolven. Je kunt verzoeken dat De Wolven je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Wolven te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Wolven of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Wolven te verkrijgen. De Wolven zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

TOESTEMMING INTREKKEN

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Wolven je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

REACTIE DOOR DE WOLVEN

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@dewolven.com. De Wolven zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Wolven een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Wolven je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en De Wolven
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat De Wolven verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan De Wolven gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal De Wolven gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal De Wolven aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Wolven ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van De Wolven worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van De Wolven worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Wolven je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@dewolven.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Wolven jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@dewolven.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

De WolvenLauriergracht 116 L1016 RR AmsterdamT. 020 620 33 54info@dewolven.com